Danes je 14.4.2024

Input:

Prokurist

13.2.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 14 minut

4.6.14 Prokurist

Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Boštjan J. Turk

Prokurist predstavlja obliko razmerja v podjetju. To ureja ZGD-1, ki je predstavljen v PRAVNEM VIDIKU članka. Temu sledi DAVČNI VIDIK, poslovni dogodek obračun plačil prokuristu pa je prikazan v PRIMERIH KNJIŽENJ.

Novosti vezane na DAVČNI VIDIK izvirajo iz Pravilnika o spremembah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev (Uradni list RS, št. 166/22). Dopolnitve v članek v skladu s spremembo predpisa je vnesel Boštjan J. Turk. Najdete jih pod DAVČNI VIDIK in so označene z grafičnim znakom za opozorilo (!).

Definicija

Prokurist je pooblaščenec, ki ima pooblastilo za opravljanje določenih pravnih poslov v zvezi s poslovanjem podjetja, banke ali kake druge ustanove.

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) glede prokure v 33. členu določa, da lahko družba podeli prokuro eni ali več osebam po postopku, določenem v aktu o ustanovitvi. Družba lahko imenuje enega ali več prokuristov tudi samo za podružnico, vendar mora biti to izrecno označeno v registru in pri podpisu prokurista, sicer se šteje, da se prokura nanaša na celo družbo.

Prokura upravičuje za vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost družbe, razen za odsvojitev in obremenitev nepremičnin, za kar mora biti prokurist posebej pooblaščen. Omejitev prokure nima pravnega učinka proti tretjim osebam. Prokura se lahko vsak čas prekliče. Prokurist prokure ne more prenesti na drugo osebo. Družba mora podelitev in prenehanje prokure prijaviti za vpis v register.

Pogodba

Pogodba o prokuri je pogodba civilnega prava, v kateri stranki medsebojno določita pravice in obveznosti, obseg zastopanja (morebitne omejitve ne veljajo proti tretjim osebam), nagrado za delo prokurista, povračila stroškov in podobno.

RAČUNOVODSKI VIDIK

Prokura spada v skladu s SRS 13 – Stroški dela in stroški povračil med stroške dela, ne glede na pravno obliko pogodbenega razmerja s prokuristom. Kadar podlaga za prokuro ni delovno razmerje, se stroški izkazujejo na kontu 477 – Stroški poslovodstva, obračunani na drugih podlagah kot je delovno razmerje (priporočen kontni načrt SIR). Obveznosti za neto nakazilo prokuristu se izkazujejo na kontu 285 – ostale kratkoročne poslovne obveznosti, obveznosti za plačilo dajatev pa na kontu 265 – obveznosti za davčni odtegljaj (dohodnina) ter 262 – Obveznosti za prispevke (prispevki ta socialna zavarovanja).

Če pa je prokurist zaposlen v podjetju, se stroški dela izkazujejo na enakih kontih, kot veljajo za ostale zaposlene, o čemer podrobno pišemo v članku Plače.

Ureditev računovodstva po ZGD-1 in SRS (2016) po velikosti podjetja predpisuje posebna pravila za majhne