Danes je 13.7.2024

Input:

Postopek odmere dohodnine na letni ravni

9.3.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 13 minut

5.11 Postopek odmere dohodnine na letni ravni

Irena Kamenščak, univ. dipl. prav.

Od prejetih dohodkov, ki so predmet obdavčitve z dohodnino, se na podlagi ZDoh-2 in ZDavP-2 obračunava akontacija dohodnine že tekom koledarskega leta, v katerem je davčni zavezanec določen dohodek prejel. Poleg medletnega obračunavanja in plačevanja akontacije dohodnine, pa ZDoh-2 in ZDavP-2 vsebujeta tudi pravila glede letne dohodninske obveznosti. Na splošno lahko rečemo, da se na letni ravni opravi poračun medletno plačane akontacije dohodnine in končno letno obveznostjo davčnega zavezanca. Če je davčni zavezanec med letom plačal previsok znesek akontacije dohodnine bo na letni ravni prejel vračilo, če pa je bilo plačilo prenizko, bo dolžan na podlagi letne odmere doplačati premalo plačano dohodnino.

Pri letni odmeri dohodnine je potrebno ponovno opozoriti na to, da so zavezanci za letno napoved dohodnine le davčni rezidenti Slovenije, nerezidenti pa le, če izpolnjujejo pogoje, ki jih določa 116. člen ZDoh-2. Le v primeru davčnih zavezancev, ki so zavezani za letno odmero, bo na letni ravni prihajalo do poračuna med letom plačane akontacije dohodnine in njihove dejanske letne davčne obveznosti. Pri davčnih zavezancih, ki štejejo za nerezidente in niso zavezani k letni dohodnini, pa do morebitnega letnega poračuna ne pride. Pri nerezidentih Slovenije, ki so prejeli dohodke z virom v Sloveniji in je bil od njih v skladu z veljavnimi predpisi plačan davek (obračunana in plačana akontacije dohodnine), se bo ta, med letom, plačan davek štel kot dokončen davek.

Pri davčnih zavezancih, ki so zavezani k letni odmeri dohodnine, pa se bodo v njihovo letno dohodninsko osnovo vštevali vsi dohodki, za katere ZDoh-2 določi, da se vštevajo v letno davčno osnovo. Gre za progresivno obdavčevanje teh dohodkov. Sem sodijo dohodki iz zaposlitve (iz delovnega razmerja in iz drugega pogodbenega razmerja), dohodki iz dejavnosti, če davčni zavezanec ne ugotavlja davčne osnove iz tega naslova na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, razen v delu, kjer bi priglasil dejavnost in ugotavljal davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, dohodek iz naslova prenosa premoženjske pravice in drugi dohodki. ZDoh-2 pa pozna tudi drugo skupino dohodkov, ki se ne vštevajo v letno davčno osnovo davčnega zavezanca. Gre za t. i. cedularno obdavčitev. V to drugo skupino sodijo dohodki iz dejavnosti, če davčni zavezanec ugotavlja davčno osnovo iz tega naslova na podlagi