Danes je 22.6.2024

Input:

Obračuni povračil stroškov zaposlenim ter knjiženje stroškov dela

1.5.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 12 minut

Obračuni povračil stroškov zaposlenim ter knjiženje stroškov dela

Cilj lekcije:

 

Seznanili Vas bomo kako se knjižijo vsi poslovni dogodki v zvezi s zaposlenimi. Pokazali bomo, kako se knjiži med stroške zaposlenih in kaj se knjiži med stroške storitev.

 

Vsebina lekcije:

 

1. Obračun plače (vsebuje knjiženje bonitete)

2. Regres

3. Štipendija

4. Jubilejna nagrada

5. Obračun potnega naloga

6. Račun za šolnino

7. Avtorski honorar

8. Podjemna pogodba

Teorija

Za razumevanje priporočamo, preberite:

Slovenski računovodski standard 13 (SRS 2016)

Davčni predpisi (npr. Zakon o dohodnini (ZDoh-2), Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja)

Povzetki iz Slovenskih računovodskih standardov:

SRS 2016 13.3. Stroški dela so: bruto plače in nadomestila plač v breme podjetja, dajatve v naravi, darila in nagrade zaposlenim ter zanje plačani ali njim povrnjeni zneski, ki niso v neposredni zvezi s poslovanjem, odpravnine in drugi dohodki, ki pripadajo zaposlenim v skladu s predpisi, ter dajatve, ki se dodatno obračunavajo od teh postavk in bremenijo izplačevalca.

SRS 2016 13.18, 13.6., 13.20. Stroški povračil zaposlenim imajo lahko naravo stroškov plač ali pa naravo stroškov storitev. Povračila zaposlenim, ki imajo naravo plač, so na primer zneski za prevoz na delo in z njega, zneski za topli obrok med delom in drugi. Potni stroški v zvezi s službenimi potovanji, stroški dela na terenu pa tudi šolnine in štipendije, povezane s poslovanjem podjetja, se obravnavajo kot stroški storitev.

Med stroške storitev se štejejo tudi stroški po pogodbah o delu, pogodbah o avtorskem delu oziroma stroški storitev iz drugih pravnih razmerij, razen iz delovnega razmerja, nastalih s fizičnimi osebami.Med stroške storitev se štejejo tudi stroški po pogodbah o delu, pogodbah o avtorskem delu oziroma stroški storitev iz drugih pravnih razmerij, razen iz delovnega razmerja, nastalih s fizičnimi osebami.

Vaje

1)

10. 01. 200x je podjetje obračunalo plače za svoje zaposlene za mesec december preteklega leta ter jih izplačalo 18.01.200x. Na T kontih prikažite knjiženje obračuna plač za vseh 100 zaposlenih delavcev skupaj, pojasnite, kdaj bodo stroški zaposlenih knjiženi, izračunajte potreben znesek za izdatek iz bančnega računa, povezan z izplačilom teh plač ter izračunajte podatke o skupaj stroških podjetja, skupaj bruto plače, skupaj neto plače, skupaj izplačilo delavcem, skupaj dajatve podjetja in skupaj dajatve zaposlenih, če razpolagate z naslednjimi podatki:

(1)

- bruto plače (skupaj redno delo, letni dopust, boleznine in druga nadomestila v breme podjetja) 120.000 DE.

- bruto nadomestila – boleznine, ki se refundirajo 500 DE.

- dodatek za minulo delo 100 DE.

(2)

- bonitete za uporabo službenih vozil 800 DE

- obračunani prispevki iz plač 26.830 DE

- davek od osebnih prejemkov (akontacija dohodnine) 26.150 DE

(3)

- povračilo stroškov prehrane med delom 2.850 DE

(4)

- povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 2.200 DE

(5)

- administrativne prepovedi (krediti, sodne odločbe in izvršbe ipd.) 1.950 DE

- članarina sindikatu 550 DE

(6)

- prispevki na plače 19.545 DE

(7)

- terjatev do zdravstvene zavarovalnice za bruto nadomestila, ki se refundirajo in prihodki iz naslova refundacije

(8)

- poravnava obveznosti iz transakcijskega računa

470 Plače zaposlenih   471 Nadomestila plač zaposlenih   250 – Kratkoročne obveznosti za vračunane in neobračunane plače  
(1)  120.500     (1)  500     (2)  120.600  (1)  120.600  
(1)  100              
              

251 – Kratkoročne obveznosti za neto plače in nadomestila plač   253 – Kratkoročne obveznosti za prispevke iz bruto plač in nadomestil plač   254 – Kratkoročne obveznosti za davke iz bruto plač in nadomestil plač  
(5)  1.950  (2)  67.620   (8)  26.830  (2)  26.830   (8)  26.150  (2)  26.150  
(5)  550              
(8)  65.120              

255 – Kratkoročne obveznosti za druge prejemke iz delovnega razmerja (prevoz, prehrana)   473 – Povračila stroškov prehrane med delom   473 – Povračila stroškov prevoza na delo in z dela