Danes je 13.7.2024

Input:

Drugi dohodki

22.4.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 21 minut

5.8 Drugi dohodki

Irena Kamenščak

ZDoh-2 vsebuje posebno poglavje z naslovom Drugi dohodki, kamor se uvrščajo vsi dohodki, ki se na podlagi ZDoh-2 ne štejejo za dohodke, ki jih predhodno opredeljuje ZDoh-2. Pravila za obdavčitev dohodkov, izplačanih fizičnim osebam, kot jih določa poglavje o ?Drugih dohodkih? se torej upoštevajo, kadar dohodka vsebinsko ni možno uvrstiti med dohodek iz zaposlitve, dohodek iz dejavnosti, iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, med dohodke iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice oziroma med dohodke iz kapitala.

ZDoh-2 tudi določa, da med druge dohodke ne sodijo dohodki, ki jih ZDoh-2 določa kot dohodke, ki se ne štejejo za dohodke obdavčene na podlagi ZDoh-2 (npr. dediščine, volila, darila, prejeta od fizične osebe, ki ni delodajalec prejemnika, dobitki od iger na srečo ….), dohodki, za katere ZDoh-2 določa oprostitev plačila dohodnine (členi od 20. do 32.) ter dohodki, ki se v skladu z ZDoh-2 ne vštevajo v davčno osnovo davčnega zavezanca (fizične osebe).

Na podlagi ZDoh-2 tako med druge dohodke sodijo:

- nagrade,

- darila, ki jih izplačevalci (običajno pravne osebe, s.p.-ji) podarijo tretjim osebam (torej ne osebam, ki so pri njih zaposlena oziroma družinskim članom teh oseb),

- dobitke v nagradnih igrah, ki jih podeljujejo pravne osebe v okviru raznih (običajno promocijskih) nagradnih iger, ki jih organizirajo,

- priznavalnine po zakonu o republiških priznavalninah in zakonu o uresničevanju javnega interesa na področju kulture,

- kadrovske in druge štipendije,

- družinske invalidnine in družinski dodatek po zakonu o vojnih invalidih,

- nadomestila, prejeta v zvezi z ustanovitvijo ali obremenitvijo pravice in drugi dohodki, doseženi s prenosom oziroma odstopom pravice na premoženju, ki je prenosljiva in katere vrednost je mogoče izraziti v denarju,

- ara, ki jo je prejel zavezanec ob sklenitvi pogodbe in ki je ne vrne stranki, ki ni izpolnila pogodbe, razen are, ki jo zavezanec zadrži v zvezi z opravljanjem dejavnosti, kot je določena v 46. členu tega zakona,

- izplačila odkupne vrednosti v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in zakonom o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb,

- vsako nadomestilo, ki ga imetnik deleža prejme na podlagi lastniškega deleža iz 90. člena ZDoh-2 v plačniku, ki ne predstavlja zmanjšanja njegovega lastniškega deleža; za nadomestilo se šteje vsak proizvod, storitev ali druga ugodnost, ki jo imetniku deleža ali njegovemu družinskemu članu, na podlagi lastniškega deleža, zagotovi plačnik ali povezana oseba (po ZDoh-2 ali ZDDPO-2) plačnika, ki se ne šteje za Dividendo po ZDoh-2; in

- dohodek, ki se ne šteje za dohodek iz zaposlitve, za dohodek iz dejavnosti, za dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, za dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice ter za dohodek iz kapitala in ni dohodek, ki se ne šteje za dohodek po tem zakonu oziroma ni dohodek, oproščen plačila dohodnine po tem zakonu.

Med druge dohodke sodijo tudi dohodki, ki jih prejmejo prostovoljci od prostovoljskih organizacij na podlagi ali v zvezi z opravljanjem prostovoljskega dela v skladu z zakonom, ki ureja prostovoljstvo.

Zakon o dohodnini v poglavju o Drugih dohodkih, v 107. členu, določa še nekatere dodatne oprostitve obdavčitve dohodkov z dohodnino, in sicer se dohodnine ne plača:

- od nagrad in priznanj, izplačanih za izjemne dosežke na humanitarnem, znanstveno-raziskovalnem, kulturnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem ali socialnem področju ter na področju prostovoljstva, če so hkrati izpolnjeni vsi trije naslednji pogoji:

* dohodek izplača država, samoupravna lokalna skupnost ali ustanova, ki ni povezana oseba ali sedanji, prejšnji ali bodoči delodajalec prejemnika ali osebe, ki je povezana s prejemnikom,

* ne gre za redni dohodek ali za dohodek za opravljeno delo oziroma storitev in

* je bil prejemnik nagrade ali priznanja izbran kot nagrajenec brez lastne aktivnosti oziroma udeležbe pri prijavi na razpis oziroma v postopku izbora nagrajenca,

- od dnevnih povračil stroškov po pravilih EU, kadar je izplačilo