Danes je 21.7.2024

Input:

Donacija

8.9.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 27 minut

4.2.13 Donacija

Kristinka Vuković, Sonja Kermat, Urška Juršev, Boštjan J. Turk, Darko Bohte

Donacija je izročitev določene oblike, brez zahteve česarkoli v zameno (razen tega, da se porabi z namenom, za kateri je dana). Da ravnanje z njim poteka skladno, je potrebno upoštevati pravni red, ki je predstavljen v PRAVNEM VIDIKU članka. Temu sledi DAVČNI VIDIK, poslovni dogodek dajanja donacij pa je prikazan v PRIMERIH KNJIŽENJ.

Novosti vezane na Ujme 2023 izvirajo iz Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F). Dopolnitve je v članku na podlagi sprememb zakona vnesel Darko Bohte. Najdete jih takoj spodaj.

POMOČ GOSPODARSTVU ZA OMILITEV POSLEDIC, KI SO JIH POVZROČILE POPLAVE V AVGUSTU 2023 V ZVEZI Z DODATNO OLAJŠAVO ZA DONACIJE ZA LETO 2023

Podjetja in samostojni podjetniki, ki bodo za namen sanacije škode po poplavah donirali na račun, ki ga je za to odprla država, bodo letos lahko uveljavljali dodatno davčno olajšavo za donacije.

Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo za donacije za znesek izplačil v denarju in v naravi za humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke, religiozne in splošno koristne namene, če gre za izplačila rezidentom Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti. To olajšavo je mogoče uveljaviti do višine 1 % obdavčenega prihodka zavezanca v davčnem obdobju.

Poleg olajšave v višini 1 % obdavčenega prihodka lahko zavezanec uveljavlja še olajšavo v višini do 0,2 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja za znesek izplačil v denarju in v naravi za kulturne namene, športne namene in za takšna izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu za te namene.

Posebna olajšava za podporo vrhunskemu športu, in sicer olajšava za izplačila izvajalcem programa vrhunskega športa za vlaganja v vrhunski šport do zneska, ki ustreza 3,8 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca, pa v obravnavanem kontekstu („poplave 2023”), ne pride v poštev.

Zavezanec lahko za znesek olajšave za izplačila v denarju in v naravi za kulturne namene in za takšna izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je nižja od 0,5 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja, in ki je zaradi prenizke davčne osnove tekočega davčnega obdobja ni koristil, znižuje davčno osnovo v naslednjih treh davčnih obdobjih.

Tudi uveljavljanje olajšave za donacije je mogoče največ do višine davčne osnove.

DZ je na 44. izredni seji dne 09.08.2023 sprejel novelo zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki med drugim omogoča dodatno olajšavo za donacije za leto 2023. Gre za spremembo in ukrep, ki začne veljati naslednji dan po objavi v UL. ZOPNN-F je bil objavljen v UL RS, številka 88 z dne 10.08.2023, kar pomeni, da obravnavana sprememba in ukrep velja in se uporablja z dnem 11.08.2023.

ZOPNN-F v 53. členu določa dodatno olajšavo za donacije za leto 2023.

Zavezanec po ZDDPO-2 ter zavezanec po ZDoh-2, ki dosega dohodke iz dejavnosti, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, lahko poleg zmanjšanja davčne osnove po prvem in drugem odstavku 59. člena ZDDPO-2 oziroma po prvem in drugem odstavku 66. člena ZDoh-2, uveljavlja dodatno zmanjšanje davčne osnove davčnega obdobja za celoten znesek plačil v denarju za namen odprave posledic poplav v avgustu 2023, plačan na za ta namen posebej oblikovan račun Republike Slovenije , vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja.

Za znesek plačil se šteje znesek vseh plačil do 31. decembra 2023 na za ta namen posebej oblikovan račun Republike Slovenije.

Za uveljavljanje dodatne olajšave za donacije za leto 2023 se smiselno uporabljata peti in
šesti odstavek 59. člena ZDDPO-2 oziroma peti in šesti odstavek 66. člena ZDoh-2.

MF je dne 10.08.2023 za donacije za odpravo posledic poplav, ki so v minulih dneh prizadele večji del Slovenije, odprl poseben TRR državnega proračuna. Pri nakazilu je potrebno upoštevati podatke:

  • Podračun proračuna RS: SI56 0110 0630 0109 972

  • Namen: Odprava posledic poplav

  • Koda namena: CHAR

  • Sklic za pravne osebe: 18 10995 – 7300000 – 23011223

  • Sklic za fizične osebe: 18 10995 – 7301006 – 23011223

  • Sklic za tuje vlade: 18 10995 – 7311001 – 23011123

Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in so zavezanci po ZDDPO-2 in ZDoh-2, uveljavljajo dodatno davčno olajšavo za donacije za celoten znesek denarnih nakazil. Olajšava velja za vsa nakazila do 31. decembra 2023.

Če zavezanec donira neposredno fizični osebi, ne gre za davčno olajšavo in ni davčno priznan odhodek. Gre pa za davčno priznan odhodek, če donira svojemu zaposlenemu kot solidarnostno pomoč, kar pomeni, da so odhodki iz naslova solidarnostne pomoči v skladu s petim odstavkom 35. člena ZDDPO-2 davčno priznani. ZOPNN-F v 52. členu, ki se nanaša na začasni ukrep na področju enkratne solidarnostne pomoči določa, da se enkratna solidarnostna pomoč, ki jo izplača delodajalec v letu 2023, za hujšo škodo, nastalo delojemalcu zaradi naravne nesreče poplav v avgustu 2023, do višine 10.000,00 € ne všteva v davčno osnovo iz dohodka iz delovnega razmerja ter, da se del zneska, ki presega 10.000,00 €, všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Za hujšo škodo pri tem se šteje škoda, ki ogroža zdravje in povzroča neprimerno življenjsko okolje za bivanje. Pogoj, da se lahko uporabi davčna obravnava enkratne solidarnostne pomoči po 52. členu ZOPNN-F, je neposredna prizadetost delojemalca zaradi poplav v avgustu 2023, kot je primeroma poškodovanje ali uničenje nepremičnine v kateri biva ali poškodovanje ali uničenje opreme nepremičnine v kateri biva. Delojemalec mora