Danes je 21.7.2024

Input:

Denarna sredstva

1.5.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 15 minut

Denarna sredstva

Cilj lekcije

Seznanili Vas bomo, kako se knjižijo poslovni dogodki glede poslovanja z gotovino, kaj je namen blagajniškega dnevnika, knjiženje bančnega izpiska, medsebojnega pobota, verižnih kompenzacij in še drugih poslovnih dogodkov.

Vsebina lekcije:

1. Bančni izpiski

2. Gotovinsko poslovanje

3. Kompenzacija

4. Asignacija

5. Cesija

Teorija

Za razumevanje priporočamo, preberite:

Slovenski računovodski standard 7 (SRS 2016)

Povzetki iz Slovenskih računovodskih standardov

SRS 2016 7.1.-7.5. Denar so gotovina (denar v blagajni), knjižni denar (denar na računih) in denar na poti (ki se prenaša iz blagajne na ustrezni račun). Med denarna sredstva uvrščamo tudi denarne ustreznike, to so naložbe, ki jih je mogoče hitro oziroma v bližnji prihodnosti pretvoriti v vnaprej znani znesek denarnih sredstev in pri katerih je tveganje spremembe vrednosti nepomembno (npr. kratkoročni depoziti, vloge pri bankah, takoj udenarljive dolžniške vrednostne papirje z nizkim tveganjem, ki so uvrščeni na organizirani trg: državne obveznice, blagajniški zapisi ipd.). Naložbe v kapital so izključene iz denarnih sredstev, razen če so pridobljene tik pred zapadlostjo v plačilo in je datum odkupa natančno zapisan.

SRS 2016 7.6. Denar niso niti izdani čeki, ki so odbitna postavka denarnih sredstev, niti denar na poti, ki se prenaša z računa pri banki na druge ustrezne račune in se istega dne še ne vpiše kot dobroimetje pri njej. Tudi dogovorjena samodejna zadolžitev na tekočem računu ni denar.

PSR 1.18 Blagajniške in druge listine, ki izkazujejo denarne poslovne dogodke, se ne smejo popravljati, temveč se z izdajo novih listin in s sklicevanjem na prvotne listine, ki se popravljajo, doseže sprememba obsega ali vrednosti poslovnega dogodka. Za vsako spremembo knjigovodske listine organizacija zagotovi ustrezno revizijsko sled.

Pobot ali kompenzacija (311. - 318. čl. Obligacijskega zakonika)

Dolžnik lahko pobota terjatev, ki jo ima nasproti upniku, s tistim, kar ta terja od njega, če se obe terjatvi glasita na denar ali na druge nadomestne stvari iste vrste in iste kakovosti in če sta obe zapadli. Pobot ne nastane takoj, ko stečejo pogoji zanj, temveč mora to ena stranka drugi izjaviti. Po izjavi o pobotu se šteje, da je pobot nastal takrat, ko so se stekli pogoji zanj.

Asignacija ali nakazilo (1035. – 1049. čl. Obligacijskega zakonika)

Z nakazilom (asignacijo) pooblašča ena oseba, nakazovalec (asignant), drugo osebo, nakazanca (asignata), da za njen račun izpolni nekaj določeni tretji osebi, prejemniku nakazila (asignatarju), tega pa pooblašča, da v svojem imenu sprejme to izpolnitev.

Cesija ali odstop terjatve s pogodbo (417. – 426. čl. Obligacijskega zakonika)

Upnik lahko s pogodbo, ki jo sklene s kom tretjim, prenese nanj svojo terjatev. Za prenos terjatve ni potrebna dolžnikova privolitev, vendar ga mora odstopnik obvestiti o odstopu.

Vaje

1)

Stanje dnevnika blagajne na dan 30.06. je promet v dobro ter promet v breme 22.000,00 EUR.

1a)

Skupaj blagajniški prejemki 363,50 EUR

- blagajniški prejemek št. BP-1 na dan 30.06.200x: kupec Bipoxx d.d. plača račun št. 15 v višini 200 DE,

- blagajniški prejemek št. BP-2 na dan 30.06.200x: občan Janez Novak plača račun št. 320 v višini 38,50 DE,

- blagajniški prejemek št. BP-4 na dan 30.06.200x: kupec vplača avans za material v višini 100 DE,

- blagajniški prejemek št. BP-5 na dan 30.06.200x: delavec vrne preveč izplačano akontacijo za materialne stroške v višini 25 DE,

1b)

Skupaj blagajniški izdatki 20.905,00 DE

- blagajniški izdatek št. BI-1 na dan 30.06.200x: podjetje plača dobavitelju račun v višini 200 DE,

- blagajniški izdatek št. BI-2 na dan 30.06.200x: podjetje plača dobavitelju avans za storitve v višini 400 DE,

- blagajniški izdatek št. BI-4 na dan 30.06.200x: podjetje izplača delavcu akontacijo za materialne stroške v višini 165 DE,

- blagajniški izdatek št. BI-5 na dan 30.06.200x: podjetje položi na TRR dnevni iztržek v višini 20.905 DE,

- blagajniški izdatek št. BI-6 na dan 30.06.200x: podjetje z gotovino plača nakup poštnih znamk v višini 60 DE.

100 – Denarna sredstva v blagajni   120 – Kratkoročne terjatve do kupcev   76 – Poslovni prihodki  
  (1b)  20.905     (1a)  200     (1a)  31,56  
(1a)  200              
(1a)  38,50              
(1a)  100              
(1a)  25              
  (1b)  200            
  (1b)  400            
  (1b)  165            
  (1b)  60            

260 – Obveznosti za obračunan DDV   220 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev   230 – Prejeti kratkoročni predujmi  
  (1a)  6,94   (1b)  200     (1a)    100  
              
              

407 – Drugi stroški materiala   109 – Denar na poti   192 - Vrednotnice  
(1b)  80     (1b)  20.905  (1a)  20.905   (1b)  60    
              

 165 – Kratkoročne terjatve do zaposlenih   
   (1a)  25   
 (1b)  165     
      
      

 110 – Denarna sredstva na računih, razen deviznih   
 (1b)  20.905     
      
      
 132 – Kratkoročni predujmi dani za zaloge materiala in blaga ter še ne opravljene storitve   
 (1b)  400     
      
      

Pojasnila k rešitvam:

Blagajniška knjiga je pomožna poslovna