Danes je 14.4.2024

Input:

Denar

13.2.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 17 minut

4.2.8 Denar

Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Boštjan J. Turk

Denar je zakonito plačilno sredstvo. Da ravnanje z njim poteka skladno, je potrebno upoštevati pravni red, ki je predstavljen v PRAVNEM VIDIKU članka. Temu sledi DAVČNI VIDIK, poslovni dogodek plačil z denarjem pa je prikazan v PRIMERIH KNJIŽENJ.

Novosti vezane na PRAVNI VIDIK izvirajo iz Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2A), Uradni listi RS, št. 145/2022 z dne 21.11. 2022, dopolnitve v članek v skladu s spremembo zakona je vnesel Boštjan J. Turk. Najdete jih pod PRAVNI VIDIK in so označene z grafičnim znakom za opozorilo (!).

Definicija

Denar je zakonsko plačilno sredstvo, ki je posrednik pri menjavi poslovnih učinkov v razmerah blagovnega gospodarstva, trga in delitve dela.

PRAVNI VIDIK

22. 11. 2022 je pričel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2A), objavljen v Uradnem listu RS, št. 145/2022 z dne 21.11. 2022.

Za 130. členom se dodajo naslov novega VI.a poglavja ter novi 130.a, 130.b, 130.c in 130.č člen, ki se glasijo.

»VI.a POGLAVJE ČEZMEJNI PRENOSI GOTOVINE 

130.a člen 

(pristojni organ in uporaba izrazov) 

(1) Organ, pristojen za izvajanje Uredbe 2018/1672/EU, je Finančna uprava Republike Slovenije.

(2) Ne glede na 19. točko 3. člena tega zakona ima gotovina v 130.b, 130.c, 130.č, 131. in 185.a členu tega zakona, enak pomen kakor v 2. členu Uredbe 2018/1672/EU.

130.b člen 

(ukrepi Finančne uprave Republike Slovenije) 

(1) Finančna uprava Republike Slovenije zaseže celotno gotovino, če ni izpolnjena obveznost prijave gotovine s spremstvom iz 3. člena Uredbe 2018/1672/EU oziroma če Finančna uprava Republike Slovenije poda zahtevo za razkritje gotovine brez spremstva iz 4. člena Uredbe 2018/1672/EU. O zasegu uradna oseba izda potrdilo s seznamom zasežene gotovine.

(2) Obdobje zasega iz prvega odstavka ne sme biti daljše od 30 dni. To obdobje se lahko glede na oceno potrebnosti in sorazmernosti nadaljnjega zasega podaljša za največ 30 dni.

(3) Minister predpiše način hrambe in vračila zasežene gotovine.

130.c člen 

(kontrola čezmejnih prenosov gotovine med Republiko Slovenijo in drugimi državami članicami Unije) 

(1) Na zahtevo pristojnega organa prenašalec gotovine ob prestopu meje Republike Slovenije z drugimi državami članicami Unije pristojni organ seznani z namero prenosa gotovine v vrednosti 10.000 evrov ali več in da gotovino na razpolago. Prenašalec poda podatke o svojem imenu in priimku, vrsti in številki osebnega dokumenta, vrsti in vrednosti gotovine, namenu prenosa in izvoru gotovine.

(2) Finančna uprava Republike Slovenije v primeru ugotovljenih kršitev iz prvega odstavka tega člena zaseže celotno gotovino. V primeru zasega se uporabljajo določbe prejšnjega člena.

(3) Policija podatke, pridobljene na podlagi prvega odstavka tega člena, najpozneje v treh dneh sporoči Finančni upravi Republike Slovenije, za namene poročanja uradu.

(4) V primeru, da Policija v okviru opravljanja nalog na mejah med Republiko Slovenijo in drugimi državami članicami Unije ugotovi nepravilnosti pri izpolnjevanju prijave gotovine iz prvega odstavka tega člena, o tem obvesti Finančno upravo Republike Slovenije. Policija prenašalca gotovine in gotovino v najkrajšem možnem času preda