Danes je 14.4.2024

Input:

Davčni postopek: Varovanje podatkov

23.1.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 9 minut

3.5.5 Davčni postopek: Varovanje podatkov

Kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

V petem poglavju ZDavP-2 najdemo določbe o varovanju podatkov. Nekatere pomembnejše med njimi so predstavljene v nadaljevanju.

ZDavP-2 tako na primer določa obveznost davčnega organa, da kot zaupne varuje tiste podatke, ki mu jih zavezanec za davek posreduje v davčnem postopku ter tudi druge podatke v zvezi z davčno obveznostjo zavezancev, s katerimi davčni organ razpolaga (tj. davčna tajnost). Za davčno tajnost pa se ne šteje davčna številka poslovnih subjektov, kot so opredeljeni z zakonom, ki ureja poslovni register (glej ZPRS-1 in 15. člen ZDavP-2).

Podatki, ki so davčna tajnost, se ne smejo (1) sporočiti tretjim osebam, razen v primerih, določenih z zakonom, prav tako se teh podatkov ne sme uporabljati ali omogočati, da bi jih uporabljale tretje osebe (16. člen ZDavP-2).

Vsak podatek, dokument ali zbirka podatkov, ki vsebuje podatke, ki so davčna tajnost, mora biti kot tak vidno označen, razen, če minister, pristojen za finance s predpisom določi drugače. Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku med drugim določa, da mora biti vsak dokument vidno in v neskrajšani obliki označen z oznako »DAVČNA TAJNOST«, ki se mora jasno razlikovati od drugih zapisov. (2) Dostop do takšnih podatkov imajo vse zaposlene osebe davčnega organa, vendar le v obsegu, ki je potreben za opravljanje njihovih delovnih nalog. Ob tem mora davčni organ vzpostaviti sistem postopkov in ukrepov varovanja takšnih podatkov ter voditi nadzor in pregled nad njihovim razkritjem osebam zunaj davčnega organa (17. člen ZDavP-2).

Podatke, ki so davčna tajnost, sme davčni organ razkriti tretjim osebam le:

  • na podlagi pisnega soglasja davčnega zavezanca ali

  • če je s tem zakonom tako določeno, razen če mednarodna pogodba ne določa